Avís legal

Propietat Intel·lectual i Industrial

© 2020 Inter Club d’Escaldes. Tots els drets reservats.

1La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja sigui texts, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials que hi són inclosos, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de l’Inter Club d’Escaldes o, en el seu cas, dels seus llicenciants, que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar.

En particular, però sense limitar la generalitat de l’obligació de l’usuari expressada al paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos al mateix. Aquests actes d’explotació només poden ser realitzats si s’obté l’autorització expressa de l’Inter Club d’Escaldes i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de l’Inter Club d’Escaldes dels drets de propietat intel·lectual indicats.

Queda així mateix prohibit descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d’aquest lloc web i dels serveis que conté, així com realitzar, respecte de tot o de part d’aquests programes, qualsevol dels actes d’explotació referits al paràgraf anterior. L’usuari del lloc web s’ha d’abstenir, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que hi puguin tenir instal·lats.

Política de Protecció de Dades

L’accés al web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de l’Inter Club d’Escaldes. No obstant això, es comunica, en cas que l’Inter Club d’Escaldes sol·liciti dades personals, s’informarà degudament l’usuari conforme a l’establert en la Llei, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Es garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades personals. L’Inter Club d’Escaldes ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades. Malgrat això l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

L’usuari atorga el seu consentiment exprés a l’Inter Club d’Escaldes i cedeix tots els drets d’imatge per al tractament i utilització de les imatges i videos realitzats sense limitació en el temps, per a la promoció de l’entitat, podent ser publicats als mitjans de promoció habituals.

L’única excepció i limitació són d’aquelles utilitzacions que pugin atemptar al Dret a l’Honor en els termes previstos per la Llei Orgànica 1/182 del 5 de maig per la Llei 30/2014, del 27 de novembre, de Protecció Civil al Dret a l’Honor, la intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats.

Els usuaris poden exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cessió de les seves dades, mitjançant comunicació dirigida a l’Inter Club d’Escaldes a l’adreça premsainterescaldes@gmail.com.

Enllaços

Tot enllaç, hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web o direcció URL (“Enllaços”) al web, haurà de ser autoritzat per l’Inter Club d’Escaldes, i s’ha d’establir l’enllaç en tot cas a la seva pàgina inicial.

2 Inter Club d’Escaldes aclareix que els Enllaços a web de tercers que contingui el web tenen únicament una finalitat orientativa, i el seu objecte és posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que puguin ser del seu interès.

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les que l’Inter Club d’Escaldes no exerceix cap tipus de control. Inter Club d’Escaldes no respon ni dels continguts ni de l’estat dels esmentats llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes mitjançant aquest lloc web tampoc no implica que l’Inter Club d’Escaldes recomani o aprovi els seus continguts.

Inter Club d’Escaldes revisa el contingut que s’ofereix en els Enllaços amb regularitat. No obstant això, és impossible conèixer exactament i en tot moment quin és el contingut concret de tot enllaç. És per això que es prega que, en cas de qualsevol usuari o tercer observi que tals enllaços puguin ser contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic, o que siguin susceptibles d’incitar a la violència o a la discriminació per raons sexuals, ideològiques, religioses o racials, el posi en el nostre coneixement mitjançant l’adreça de premsainterescaldes@gmail.com.

Limitació de Responsabilitat

Al marge del que està disposat legalment, l’Inter Club d’Escaldes declina qualsevol responsabilitat en relació amb els continguts dels Enllaços o amb els danys o errors que, per qualsevol virus presenti en accedir als esmentats enllaços o en utilitzar-los, puguin sofrir els sistemes informàtics (maquinari i programari) de l’usuari.

Legislació i Jurisdicció Aplicable

Les presents Condicions d’Accés queden subjectes a l’ordenament jurídic andorrà.

Per a qualsevol consulta també poden contactar amb nosaltres a l’adreça electrònica info@interescaldes.com. © Inter Club d’Escaldes